Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

notknowme
0649 71b9
notknowme
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viaoutofmyhead outofmyhead
notknowme
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak

October 17 2017

2605 1d70
Reposted fromamatore amatore viaTanguero Tanguero
2467 b6c4
Reposted fromamatore amatore viaTanguero Tanguero
notknowme
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viaTanguero Tanguero
5896 5722
Reposted fromtayfun tayfun viaTanguero Tanguero
8014 82e9 500
Reposted fromamatore amatore

October 14 2017

5984 c609

fantasmes-et-perversions-erochic:

#FantasmesEtPerversionsErochic

Reposted fromamatore amatore
5982 8ec2 500

smouldered:

from a few months ago

Reposted fromamatore amatore
9444 f0ee 500
Reposted fromamatore amatore
9422 072e
Reposted fromamatore amatore
notknowme
2338 257e 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viapiehus piehus

October 07 2017

7245 1140 500

porn4ladies:

21, amarelo

Reposted fromamatore amatore
notknowme
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
notknowme
0648 3cd9
Reposted fromdepth depth viaoutofmyhead outofmyhead

October 03 2017

1459 d0d5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
5665 23c5
Reposted frombrumous brumous viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl