Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

notknowme
7477 78e4
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus
notknowme
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viafeliz feliz
notknowme
7058 ae85
Reposted frombe-beautiful be-beautiful viafeliz feliz
notknowme
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaxannabelle xannabelle
notknowme
- Ale czy musimy iść spać? Możemy jeszcze trochę porozmawiać?
- Całą noc, jeśli chcesz. Będziemy zdradzać ciemności nasze tajemnice.
— Gayle Forman - "Wróć, jeśli pamiętasz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
notknowme
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle
notknowme
notknowme
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
notknowme
W tym roku uratuj mnie przed samotnością.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle

November 23 2017

notknowme
0649 71b9
notknowme
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viaoutofmyhead outofmyhead
notknowme
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak

October 17 2017

2605 1d70
Reposted fromamatore amatore viaTanguero Tanguero
2467 b6c4
Reposted fromamatore amatore viaTanguero Tanguero
notknowme
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viaTanguero Tanguero
5896 5722
Reposted fromtayfun tayfun viaTanguero Tanguero
8014 82e9 500
Reposted fromamatore amatore

October 14 2017

5984 c609

fantasmes-et-perversions-erochic:

#FantasmesEtPerversionsErochic

Reposted fromamatore amatore
5982 8ec2 500

smouldered:

from a few months ago

Reposted fromamatore amatore
9444 f0ee 500
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl